Üyelik Girişi

8- DERS’A HEŞTIN (8)

8- DERS’A HEŞTIN (8)

Xuıyayé Hxewal fékyu o Daru

féki

dar

paduısı

Akerdiş yı

say

sayyer

-yer

Paduısé yı “yer”, say o sayyer numun yın xuıser yoné qédı dun wertı.

tuiy

tuiyyer

-yer

//

guaz

guazyer

-yer

//

alınc

alıncyer

-yer

//

salınc

salınyer

-yer

//

-

valyer

-yer

//

-

mazyer

-yer

//

-

vindiyer

-yer

//

mışmış

mışmışyer

-yer

//

-           

vızyer

-yer

//

-

xırtık

-

Piebesté yı çinniu numı xuı ye vatış.

-

gez

-

  //

-

bır

-

  //

Bali

mazyer

-yer

  Paduısé yı “yer”

-

qevaxyer

-yer

Paduısé yı “yer”

-

Qewax qilık

-

Piebesté yı çinniu

-

dırkilyer

-yer

Paduısé yı “yer”

-

sıncyer

-yer

Paduısé yı “yer”

zéytuın

zéytuınyer

-yer

Paduısé yı “yer”

xuırma

xuırmiyer

-yer

Xuırma, xuırm-i- “yer” ,  “i” zieduné nişu dun.

Suırgıl

suırgilyer

-yer

Suırgıl, suırg-il- “yer” , ikad zieduné nişu diyen. O “l” gırıdayé dun. Piebesté yı vırazen

-

Telı

-

 

Say mirçıku

Bir say mirçıku

-

Vatiş yı é binunra ferqli xuiyen

-

Wışk dar

wuışkdaryer

“dar”

-yer

İnin vatiş biayé xuı “dar”’ıd kén tamum. “wışkdaryer”

-

gendar

“dar”

//   gendaryeriz yena vatış. Eısıl vatış gera inab.

mıxmıx

mıxmıxyer

-yer

Paduısé yı “yer”

qesa

qésiyer

-yer

 

-

léw

-

 

 

 

 

 

Biyayiş dar:

 1. Zaf dar vıl kéna o bezrı tepışnén. Bezré dar kuen aırd o hine dar véjyena.

 2. Dılé dar cenénde ben pil ben dar

 3. Zé tuéz yo bin gende o eıra harı dun bén dar

 4. Rıstımıra harı duna bena dar.

Zun zazakid hirı qédı vıraşté numun daru yen vatış

 1. Guaz’yer”  paduısé yı “yer”ra yen vatış. Ekseriyetra ina vajyen.

 2. Gendar yaz gendaryer. Inéd paduısıd “dar” yen vatış. “daré guıl” inéd guıl xuısera ayra paduısé yé çinniu. Dar numé xuı “guılra” kena tamum.

 3. Bır, xırtık, léw in numé xuıra vajyén. Paduısé yın çinniu. In numıra ayig yén vatış hema “léw” dar nibi. Ayra; paduısé numé yın çinniu, yaz niguıret.

  Zona bélka yoné qédiz yen vatış la hema ma pé serwaxt nibi.

  Sayyer vıl kerd’a.

Guılé dar

 

 

Fekiyé yı

 

Numé dar

 

Paduısé yı

 

Numé guılé yı

 

suırgıl

 

suırguilyer

 

-yer

 

Guılé suırgil

-

guıldar

“-dar”

Guılé dar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guılé daru. İn dar hirı çeşit yı ést.

 1.  guılé daru. İn dar pelin,  wuısar o umnu guılu kén a.

 2. Dar hévér guıl kena a o cuapé feki gena.

 3. Dar Bırın, Dırkilyer o suırgılyer guıl kéna. Tay yı féki tepışnén o tay yiz féki ni tepışnén.

  Guılé suırgılra şirawı vırazyen. Reçel –şirawé guıl zaf weş

  Guıl rengoné xuıwo vıraşté xuıra ruehx kena şeni.

Guılé vaş

 

-

Vaş guıl

“guıl”

Guılé vaş (…………..)

-

véwek

-ek

Guılé véwek

Guil véwek sıpi véwa, suır vistuiriya o zer’iz guerıma.

(véw, vistuiri o guerım )

-

hxeşhxaş

-

Guılé hxeşhxaş

-

zuıl

-

Guılé zuil

-

Zuil kesu

-

Bınd piyunz yı est.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo qédı guiliz vaşıd bén a.

 1. Zuıl o ın cınsra bınd piyunz tepışnen o seriz wısar guıl kena o bezrı dun.

 2. Yo cıns vaşiz guıl ken’a o bezrı tepışnen.

 3. Yo cıns vaşiz – hxeşhxaş   guıl ken’a o zé baklu hxewu tepışnen.

  Guılé vaş rengına. Her rengıra guıl esta.

  Sıpi, suır, zer, muer, kawi, qer, qedfı o akerdé rengunaz guil vaş ést.

   

  Guıl hxeyat o eşqıd şéniya

 • Guıl rengina

 • Guıl şirına

 • Eşqo yarir

 • Guıl şéniya

           

   

   

   

  Vıl

vıl

Vılé dar

Wuısar oumnun dar vıl ken a.

vıl

Vılé vaş

Nebat biyayiş xuıser pior vıl gén, puıng dun o rıstım ser harı dun biyayiş xuı cuiynén.

vıl

Vılé téli

 

vıl

Vılé taar

 

vıl

Vılé arguıd

 

vıl

vıladır

Ina vıl réng xuıd zaf suıra munena kıllé adir ayra tıravun “vıladır”

vılçık

Vılé vaş

In vıl zaf qıja. Ayra tıra vun “vılçık”

Çeqer

Vılé vaş

Vılé vaşşia. Ina vıl zé çeqé adir suıra ayra tıra vun “çeqer”,  “vıl çeqer”

Vıl

Vılé gewén

 

 

 

 

Vıl : pioré vaş vıl kena o bezrı gen.

 • Vıl bınıka

 • Vıl qıjıka

 • Derdo quılir

 • Vıl qedeka

   

Ayig vıl kén a

 1. Vılé dar

 2. Vılé vaş

 3. Vılé teli

 4. Vılé gewén

 5. Vılé arguıd

 6. Vılé taar

   

  Vıl ‘é” -   daru, ikad  “é” vierté qalçık dun o dar’u”  ikaz “dar” yowa “u” péquırse zafi nişun dun.  “daar”

  ay daar: e, ayig hé uja daar.

  Hé niun é darundé. Kot niun daru

  Aya dar. Yo dar nişu duna

  É dar, ay dar wuird hemiz yo meğnı dun.

  Daru bırnén.  É daru………………………………..? paduısé yı “-u”, o “-én”,  “én”zafi muejnen. Yani yo ténra zedo. Eg “en” ıbse yo teno.

  Tar vılen ? tar ho vılen. Tar ni vılen  paduısé in qalçıku “-en”

   

  Vaş vıl kerda a

  Daar vıl kerda a ?

  Telı ho vıl ken a

  Arguıd vıl rışnawa?

  Tar’iz vıl tepışnen

  Nebat pior vıl gen. Tay dar o vaş vıl nigén puıng dun.

  Guazyer puıng duna. Gendar puıng dun o harı kena. Yoz genadar gıla tepışnen zé enguır.

  Arış bezrı gen, vıl nigen. Ğelı qumen weşı gen o zéré wéşid hxewé ğéli gınena de.

  Yo hxewé ğélira vistıra hxeya şéşt hotay hxew yo weşé ğélid véjyén. Aırd hol axpinıd ğelı daha hol gen. Yo weşé ğélira puncasıra cuar hxewé ğéli tıra gérena.

  Wuısar yen zerguini quena aırd. Aırd rengen. Nebat pior vıl kena. Dar ben guni, vıl kena o cuapé fiş tepışnen o vılé xuı rışnen.

  Fişe dara rasen, eıwil ben xag, o cuapé rasen ben féki o wuiryen.

  Féki xagiz wuiryena.

   

  Vılé kuiyra dualmé vırazyén. Dualmé vılé kuiy zaf wéş.

  Pél guılra şirawi vırazyena- tıra reçel vırazyen.

  Tay fékiraz şirawi vırazyena. Şirawé ………………………………..

  Alınc, salınc, suntalı, qax, kiraz o ………………… inunra xueşaw vırazyena.

  Wışna gılıwa rında. Wuışniyer tualé yé zaf qillın ço nişken şior pa. Ço pa ğıjben. Zé qewax qiliko.

  Dar wuışniyer zaf gırıyın o zaf qayım niu. Ayra tıra textı nivéjyen. Dar yı ben quéli.

  Yo wuışniyer vér bér madib zaf yo dara qumına rındib.

  Vılé gewén miyesé égmin uncen xuı. Égmin vılé gewén zaf hol, zaf derdunir dermun.

   

  Gewen vılın o telın

  Dar gılın o pelın

Eıli ho vaş çinen.

Ehxmed hop é tırpun vaş çinen.

Sıdıq pé vaştuiri ğelı çino?

E, sıdık ………………………….

Kérim tırpuné xuı masad kerda

Xeléf pé dést vaş untwe

Dorreş hema newı ho arguıdé xuı awk dun.

Celal sérna yegé xuı ken cew.

Tı sérna çı rumén? ……………………………………..

Ma sérna citiéri kén.

Tiz xuir sérna yo yega icar bık, tedı garıs bırum. Garıs hol perıken.

Garıs o quérriek yo çi.

Nun kuérriék tuı çıré werd? …………………………

 

Kuérriek şelı tepışnen.

Ğelı, cew, wuısarı, quınci in weşı kén

Lazuıt sarı tepışnen

Veruejık’iz sarı gena

Baklé, nehxé, faslé iniz hxew tepışnén

Tiz yo çan numu buınuıs …………………………………..

 

 

 

 

 

bezrı

Vierté yı

Paduısé yı

Numé ariş

Hxewelnayé yı

 

hxew

Hxewé

“é”

ğéli

“ı”, “i”

 

//

Hxewé

“é”

céw

//

 

//

//

//

lazuit

“ıt” , “it…”

In hxewé lazuitta

//

//

//

Kuériék

“ek”, “ék”

Kuérek hol hxew gen

Kuériék hxew guırét

Kuérek ho hxewen

//

//

//

Fasla

-

 

bezrı

Bezré

“é”

Kui

-

Kui zerıd bezrı gena

bezrı

bezré

“é”

xiyar

-

Xiyar xuı niund bezrı gen

 

 

 

 

 

 

 

Hxewé ariş. Hxew tevera diyen. …………………………….

Bezrı zerıd diyen. Bezré bazılcuna siay. Bezré bazılcuna suır. Bezré……………….

Bezré say.

Sayer bezrı ça gena?...........................

Hxew o bezrı niun herrıd rummién.

Qewax, val, sınc, vindiyer  o telı gılé yın ciyén de. Bezré in daru çinniu.

Bır mazyer, hım gıné yın ciyenruı, hım bali- hxewé yın rumyena o hımiz quekıra léw yın niyén ruı.

Her yo fert gera serıd yo dar ruın.

Tuı çıré dar nawaruı ?

Daré féki ço ruınse nım faydé yé insunir esta o hımiz tér o çélir faydé yé est. Yoz ri nebat kena şeni. Aırd nekışnena biyayiş xuıra.

 

Faydé dar:

bueğé darra; textı, kerestı, edewat o tıra suis kiyi vırazyen.

Tuale yéra; sepet, hxesır o dermu vırazyen. Tuale darra zaf çi vırazyen.

Gılé dar ben kuéli tıra zaf yo faydı geren.

Pél dar; pél zaf darunra dermu çi vırazyen.

Darag féki tepışnena ço hım fékié yéra faydı vinen o hımiz bezré yéra ço zaf yo çi tıra vırazen.

Gelo ço bezrıra éşken çı faydı vin?

Tay dar awkin, tay dariz co béjıd yén.

 

 

Dar:

Wuısar rengena

Umnun şirnena

Payiz  zerena

Zımıstu qernena

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler