Üyelik Girişi

DERSA -6- IN

DERSA -6- IN

Nişu kerdiş sıfatu

 

 neri

 mayi

neri

mayi

 zafti

 zafti

 neri

neri

 

 In

 ına

aw

aya

 ay

 Ayi-

 O  -

 Awı-

 

 Cé xuıd

 Cé xuıd

Nişu dayiş yı

duiri

-

duiri

 duiri

 duiri

 Ğéwi o

duiri

 Ğéwi o duiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ho şın, ına şına ça? …………………………………………..

Aw vun aya vuna se ?.............................................

Ay hé şin,  ayiz şin ?  …………………………………………….

O vun se? ………………………………… awıb aya ruej umıb. Tuı nédi?.........................

tam

kılm

padı

 

ın

ın

In-nı

“-nı”

neri

ınna

ına

In-na

“-na”

mayi

inni

ini

İn-ni

“-ni”

neri

ın

ıné

In-né

“-né”

mayi

ınno

ıno

In-no

“-no”

neri

ınnawa

ınawa

In-nawa

“-na-wa”

mayi

ınnıb

ınıb

In-nıb

“-nıb”

neri

ınnab

ınab

In-nab

“-nab”

mayi

wuıb

 

Wuı-b

“-b”

neri

Çımun xuı diu “wuıb”

yab

 

Ya-b

“-b”

mayi

Cara “yab”, yı diu

yıb

 

Yı-b

“-b”

neri

yéb

 

Yé-b

“-b”

mayi

xuıb

 

Xuı-b

“-b”

neri

xuib

 

Xui-b

“-b”

mayi

xuıw

 

Xuı-w

“-w”

neri

E vun wuı “xuıw”

xuıwa

 

Xuı-wa

“-wa”

mayi

Mıra ya “xuıwa”

xuıo

 

Xuı-o

“-o”

neri

Wuı  “xuo”

xuıa

 

Xuı-a

“-a”

mayi

Ya  xuıa, ya “xuıwa”

 

 

 

niu

 

Ni-u

“-u”

neri

Aw “niu”

niya

 

Ni-ya

“-ya”

mayi

Aya “niya”

nieb

 

Ni-eb

“-eb”

neri

Wuı “nieb”

niéb

 

Ni-éb

“-éb”

mayi

Ya “niéb”

 

 

 

Nie xér awıg mı di aw “niu”  

“Niu” tı niyén ? ……………….

Wuı “niu”

“Niu” tı şin?

“Niu” mek

“Niu’nra véj

   “ın” neri: çigo ho xuı verdo yir yen vatış

“ına” mayi : çigo ho xuıverdo yér yen vatış

“aw” neri : duir o ésayir yen vatış

“aya” mayi : duir o ésayir yena vatış

“ay” cıns bélluı nidiyen, ésayé, yınir yen vatış

“ayi-“   qalkerdişid vajyen.   Ésayé ni nésén?

“o” neri : o ho…………………. ?

“awı –“   zamun ğéwiw.  Awıg  vun …………pé…………………….               niz

“Awıb” umıb niun dewıd ………………………….

“Ayir “ xér nişın. Merdim xér ………………………………….

Ayınir ……………………………………………….

Ayınıriz yo guırı péyda biu. Wa yı ……………………………..

Ayiz umé ! in zafi diyén wertı  / 

Ayiz va!     In yo ten diyen wertı.

Ayéz di!     Ina yo tena

Ayıniz guırétin ! ini zafi dun wertı

Ayın vıst xuı kışt berd. …………………………………………….?

Ayınıd bıb ! ……………………………..

Ayi ?   ayi! Ayé !

Ayınra vaj !     …………………………

Ayınıra qerıfna guıret ard.  Ayınıra   …………………………….

bıyayış

Paduısayé yı

 

 

mıbiz

-bız

Xuir

 

 tuıbiz

 -biz,

Ayé tuıbız ….

 

 

 yıbiz

 -biz

//

 

 

 yébiz

 -biz

//

 

 

yınbiz

-biz

//

 

yınunbiz

-un-biz

“-un-“ (zieduné yıno)

 

“-biz” bıb,

yınunıbiz

-un-nı-biz

“-un-” (zieduné yıno)

“-nı-“ piedayi duncı

“-biz” bıb

 

 

 

 

 

Mıbız tuı wuı niguıret!  Mıbiz tuı wuı niguıret

Yıbiz yıga niék, qé kerd.  …………………………………

Yabiz ya nivun!

Tıbiz tı vun?

Yébiz yaga hunc nir………………………………..

Yınıbiz yı gera otır bıkir? ……………………………….

Yı n- ıb – iz .        “yın” (onlar),      “-ıb-” (olsa)        “-iz” (da)

 

Ravyeré  qalçık:

Ayra niyen,              Ayra şı,                 ayra yersbı,        ayra ho vajyen

Ayra guıret,             ayra péd dun,                 

Ayra da,                   ayra qérfiya,    

Ayra vun !            ayra  xuıken,           ayra  tersen   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

       Mar :  mar do pırı.    Yo mar gırd di.  Mar cara serdın yo hxeywun.

        

      Maar :  maar tayé niard.   Yı maar vatin

      Mara va !    marad ma hin raq!

Marı bırna.   Ma tıra rı guıret !   marması tepışt.

Marı…………………….

Ma rı………………………………

Marması………………………………..

Marmalık

Marrieq kerdış. Ho xuı marieqnen. Marıqia

 

     --------------------------------------------------------------------------------------------

     

May !        ber ak may!

May :  ay biz may .  

May xuı kışt ! (dadi,  dayk,  mak, )

May nér cieser kot

 

 

Ma va may hunc inu nikerd.    ……………………………………

Zu may çéwra yen. May çéw çı qal bıkse ço o zu muısen

May nér kérd tienniu.

May çéw kuék zun çéwo.   

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

 

 

 

Şıma             

şıma

-

 

Şımab        

şıma

-b

Ay şımab

Şımad

şıma

-d

Şımad bıb ?

Şımadıb

şıma

-dıb

O çi şımadıb

Şımay

şıma

-y

Ayé şımay ?

Şımayib

şıma

-yib

Qé şıma yib !

Şımayé/y

şıma

-yé/ y

Şıma yé

Şımadiz

şıma

-diz

Şımadiz pénid çi véjyen

Şımar/i

şıma

-r

Şımar holi nibena

Şımara

şıma

-ra

Şımara guıret ?

Şımaraz

şıma

-raz

Şımaraz va !

Şımaradiz

şıma

-radiz

Şımaradiz guıret

Şımariz

şıma

-riz

Şımariz çi kerd de

Şımag….

şıma

-g ……

Şımag nişt ruı yı umé

 

 

 

Şımag bıvatin

                

 

Tı vun ké şıma géj !

 

Şar ………………………un…………….. qimét ……………………..nizun

 

Şımariz……………………………..

 

Şımag………………gebı!

 

Şımag xuıir yo çi bıguıreté !   şıma zun ……………………………..

 

Ho ……………….. vun.  Wuiz zun ……………………………..

 

Şımadiz ……………………………………

 

Şımariz………………………………………..

 

 

Şımab şıma nikérdin.   ………………………….


İn :    in guıré xuı di !  in tuıra va se ?  …………………………………….

………………….

Ay  :    ay şi ça ?     ……………………….

           ay tuıra va se ?   ………………………..

           ay ! dést mı deja

Aw :    aw; mı peré suıkıd di. Aw merdım cihat.

           Aw bestara ha yena.  Aw dawa arguıd.  Ho baxçı awk dun.

           Aw vun se ?  aw tuıra vun se?...............................

 

Ayın sayerra say tırakérd.

 

 

 ay

 neri

 

……….

 ayé

 mayi

 

….

 ayın

 -

zaf

……

 ayi

 neri

 

……

 aya

 mayi

 

…….

 ayun

 -

zaf

……

 

                 Ayé, tı di !

                 Ay,  yazi nuışt

           Ayi vatin,    Ay vatin,    yı vatin,  ayid yo guırı est

           Aya pil.

 

Ayé tuı………………………………….

Ayé yı.   Yı ayér ………………………

Ayé Ayé.   Tı vun ayé yé. …………………………..

Ayé  ayé té bia.

Ayé Ayéw.      O çi ayé ayéw. Tı qarşi meb, wa …………………………..

Ayé yir guıret.   Ayé…………………………….

Ayé şıma niu………………gén…………………………ké xuı

Ayé yın……………………………………

Ayé ayın…………………………………….


 

Xuı  …………………………………..

Xuir  ………………………………….

Xuıra……………………………………

Xuıriz ……………………………………

Xuıraz ……………………………………

Xuı xuı ……………………………………. 

xuo xuı  ……………………………………

Xuı xuir ……………………………………

 

 xuı

 xuı

-

 

 xuir

 Xui-r

-r

 

 xuıd

 Xuı-d

-d

 

 xuıra

 Xuı-ra

-ra

 

 xuiriz

 Xui-riz

-riz

 

Xuo xuı

xuo

-

 

xuıb

Xuı-b

-b

 

xuıraz

Xuı-raz

-raz

 

xui

Xui

-

 

 

 

 

 

 

 

 

            Xuıd yo çi qerıfna hin vınen. Xuo xuı vajyén o vınértin

            ……………………………………..

            Xuıra yo çi kerd kém. xuir……………………………………..

           

            Xui pisıb se eıhxlaqiz munen yı.

           

            Xuiriz ho qehxriyen.  …………………………………….

           

            Her çi xér sılumet ! ………………………………………

 

            Xewat,  şuığıl, karı,  bıré çié.    ………………………………..

            İnniunra yo yo qal vej :

 

 

            Meşquılyet o eıwarı  yo çiw !.........................................................

           

            İn qalunraz yo qal vej :

 

            Qer o ……………….. yo çiy : ……………………………


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
Sizce Zazacanın En Büyük Sorunu Ne?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim
Dost Siteler